Denne side benytter cookies.

Ok, fint med mig!
Nej tak
Diesel & Fyringsolie i Hobro, Aalborg og omegn - Hobro Olie

Handelsbetingelser

Generelt

Betalingsbetingelser

Tidsfrist

Fakturering

 1. Faktura fremsendes til kunden straks efter levering eller udleveres sammen med leveringen.

Erstatningsansvar

Hobro Olie ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af noget eller nogen, som Hobro Olie ApS har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. Hobro Olie ApS er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:

 1. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – funktionssvigt, fejl eller mangler på www.hobroolie.dk
 2. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjepartsleverandører og deres produkter, som Hobro Olie ApS ingen indflydelse har på.
 3. Hobro Olie ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Hobro Olie ApS kontrol, herunder - men ikke begrænset til - lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Hobro Olie ApS egne medarbejdere.
 4. Hobro Olie ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning i tilfælde, hvor kundens tank og udstyr ikke er lovligt i henhold til tankbekendtgørelsen eller lider af andre fejl og mangler, som har betydning for eventuel skade eller tab.
 5. Hobro Olie ApS's erstatningsansvar kan aldrig overstige dækningssummen i virksomhedens ansvarsforsikringer. Ethvert erstatningsansvar og mangelansvar ophører 2 år fra leveringen.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Hobro Olie ApS berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 1. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 2. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 3. Kundens misbrug af Hobro Olie ApS og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærkeret
 4. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Fortrydelsesret

 1. Kunden kan fortryde en bestilling op til dagen før levering.
 2. Kunden accepterer ved bestilling, at fortrydelsesretten bortfalder på leveringsdagen.

Underleverandør

 1. Hobro Olie ApS levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Hobro Olie ApS træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
 2. Hobro Olie ApS afregner selv med eventuelle underleverandører.

Tavshedspligt

 1. Hobro Olie ApS personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med leveringer.
 2. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om Hobro Olie ApS og dennes andre kunder.

Tvister

 1. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret ved Hobro Olie ApS's værneting i Danmark.

Ændringer i handelsbetingelser

 1. Hobro Olie ApS forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre indholdet af standardhandelsbetingelserne uden forudgående varsel.
 2. Standardhandelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Hobro Olie ApS og dennes kunder.

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.hobroolie.dk.

Besøgsstatistik: 4 online - 41 i dag - 180 denne uge - 1989 denne måned - 15053 i år