Tilmeld Leverandørservice
-Klik her

Hobro Olie prishistorik pr. 18. december 2018

Alle priser er pr. 1000 liter

Fyringsolie Standard [Mere info]

kr. 6.405,74 eksl. moms og afgifter
kr. 8.866,74 inkl. afgifter eksl. moms
kr. 11.083,43 inkl. afgifter og moms

Historik

Fyringsolie Extra HQ [Mere info]

kr. 6.555,74 eksl. moms og afgifter
kr. 9.016,74 inkl. afgifter eksl. moms
kr. 11.270,93 inkl. afgifter og moms

Historik

Landbrugsdiesel Farvet [Mere info]

kr. 6.053,99 eksl. moms og afgifter
kr. 9.247,99 inkl. afgifter eksl. moms
kr. 11.559,99 inkl. afgifter og moms

Historik

Landbrugsdiesel farvet HQ med tilsat Bell adjektiv [Mere info]

kr. 6.168,99 eksl. moms og afgifter
kr. 9.362,99 inkl. afgifter eksl. moms
kr. 11.703,74 inkl. afgifter og moms

Historik

Entreprenørdiesel [Mere info]

kr. 5.788,51 eksl. moms og afgifter
kr. 8.982,51 inkl. afgifter eksl. moms
kr. 11.228,14 inkl. afgifter og moms

Historik

Transportdiesel Bio (B7) [Mere info]

kr. 5.719,32 eksl. moms og afgifter
kr. 8.867,32 inkl. afgifter eksl. moms
kr. 11.084,15 inkl. afgifter og moms

Historik

Handelsbetingelser

Generelt

 • Standardhandelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse/ordreafgivelse.
 • Standardhandelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser indgået mellem Hobro Olie ApS og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
 • Kunden skal acceptere, at vores handelsbetingelser indgår som en standardaftale. De vil altid modtage denne handelsaftale sammen med den modtagede faktura, hvor det står skrevet på bagsiden.

Betalingsbetingelser

 • Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på www.hobroolie.dk. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
 • For enhver opkrævning gælder det, at betaling er 14 dage netto kontant. Dersom betalingsfristen overskrides, forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rente efter rentelovens regler om forfalden rente, med tillæg af et rykkergebyr på 100 kr. Efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso.
 • Vær opmærksom på, at Hobro Olie ApS forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis betalingsfristen overskrides, og kræve det fulde beløb.
 • Hobro Olie ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

Tidsfrist

 • Hobro Olie ApS tilstræber, at kundens ordre leveres indenfor 3 hverdage, afhængig af ordrens størrelse. Normalt vil ordren være færdig før den tid.
 • Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt at besvare breve eller emails fra Hobro Olie ApS. En eventuel lang svartid fra kunden, der bevirker at Hobro Olie ApS ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges Hobro Olie ApS til last eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.
 • Enhver ordre hos Hobro Olie ApS modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Hobro Olie ApS udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Hobro Olie ApS muligheder for at levere.
 • Hobro Olie ApS har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Hobro Olie ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Fakturering

 1. Faktura fremsendes til kunden straks efter levering eller udleveres sammen med leveringen.

Erstatningsansvar

Hobro Olie ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af noget eller nogen, som Hobro Olie ApS har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. Hobro Olie ApS er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:

 1. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – funktionssvigt, fejl eller mangler på www.hobroolie.dk
 2. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjepartsleverandører og deres produkter, som Hobro Olie ApS ingen indflydelse har på.
 3. Hobro Olie ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Hobro Olie ApS kontrol, herunder - men ikke begrænset til - lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Hobro Olie ApS egne medarbejdere.
 4. Hobro Olie ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning i tilfælde, hvor kundens tank og udstyr ikke er lovligt i henhold til tankbekendtgørelsen eller lider af andre fejl og mangler, som har betydning for eventuel skade eller tab.
 5. Hobro Olie ApS's erstatningsansvar kan aldrig overstige dækningssummen i virksomhedens ansvarsforsikringer. Ethvert erstatningsansvar og mangelansvar ophører 2 år fra leveringen.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Hobro Olie ApS berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 1. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 2. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 3. Kundens misbrug af Hobro Olie ApS og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærkeret
 4. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Fortrydelsesret

 1. Kunden kan fortryde en bestilling op til dagen før levering.
 2. Kunden accepterer ved bestilling, at fortrydelsesretten bortfalder på leveringsdagen.

Underleverandør

 1. Hobro Olie ApS levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Hobro Olie ApS træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
 2. Hobro Olie ApS afregner selv med eventuelle underleverandører.

Tavshedspligt

 1. Hobro Olie ApS personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med leveringer.
 2. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om Hobro Olie ApS og dennes andre kunder.

Tvister

 1. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret ved Hobro Olie ApS's værneting i Danmark.

Ændringer i handelsbetingelser

 1. Hobro Olie ApS forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre indholdet af standardhandelsbetingelserne uden forudgående varsel.
 2. Standardhandelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Hobro Olie ApS og dennes kunder.

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.hobroolie.dk.

Besøgsstatistik: 4 online - 213 i dag - 422 denne uge - 3304 denne måned - 6674 i år

 
Hobro Olie v. Ivan Damborg - Tlf. 9851 2080 - Ivan 4054 7498